salut36hc Ou pral oblije fèt ankò

salut36hc Ou pral oblije fèt ankò Nou eksplike kijan nou bezwen fèt ankò pou n sove epi ale nan syèl la. Sa a se yon nesans espirityèl.

salut36hc Ou pral oblije fèt ankò Nou eksplike kijan nou bezwen fèt ankò pou n sove epi ale nan syèl la. Sa a se yon nesans espirityèl.

Pa David Cox

[salut36hc] v3 ©2023 https://www.folletosytratados.com/category/criollo-haitiano/
Ou ka fotokopi epi enprime bwochi sa a lib.

Jan 3:3 Jezi reponn li: Sa m’ap di ou la a, se vre wi: Pesonn pa kapab wè Pèyi kote Bondye Wa a si li pa fèt yon dezyèm fwa. 4 Nikodèm di li: Ki jan yon nonm ki fin granmoun ka fèt yon dezyèm fwa? Li pa ka tounen nan vant manman l’, pou l’ fèt yon lòt fwa ankò. 5 Jezi reponn li: Sa m’ap di ou la a, se vre wi: Pesonn pa ka antre nan Peyi kote Bondye Wa a si li pa fèt nan dlo ak nan Sentespri. 6 Lachè soti nan lachè, lespri soti nan Lespri Bondye.

Jezi te anseye nesesite esansyèl pou yon nouvo nesans, ki se nesans espirityèl chak moun pou wè delivrans Bondye, epi lè yo mouri yo pral viv nan paradi nan syèl la avèk Bondye. Si ou pa fèt ankò, ou pral ale nan lanfè. Nesans sa a se yon chanjman espirityèl pou kòmanse yon relasyon ak Jezi (Sovè pou rachte). Ou fè li konfyans epi aksepte li kòm Sovè ou Si ou pa fèt ankò ou p’ap ale nan syèl la.

Continue reading

salv01 Delivrans nanm ou soti nan lanfè!

salv01hc Delivrans nanm ou soti nan lanfè! Nou eksplike sa Bib la di sou yo te sove anba pinisyon lanfè, ak ale nan lanfè.

salv01hc Delivrans nanm ou soti nan lanfè! Nou eksplike sa Bib la di sou yo te sove anba pinisyon lanfè, ak ale nan lanfè.

Pa David Cox
[email protected]

[salv01] vèsyon  6.7 ©2023
https://coxtracts.com/ti-liv-kretyen-creole/
Ou ka fotokopi epi enprime bwochi sa a lib.

1 Jan 5:11 Bondye ban nou lavi ki p’ap janm fini an. epi lavi sa a se nan Pitit li a. 12 Moun ki gen Pitit la gen lavi; Moun ki pa gen Pitit Bondye a pa gen lavi.

Ki jan mwen ka ale nan syèl la? Gen yon sèl kritè yo dwe sove, “gen” Jezi Kris la. Sa vle di gen yon relasyon pèsonèl avè l, tankou nan angajman maryaj. Ou se li e li se pou ou. Sa a se pa envèrsyon. Se relasyon Kreyatè ak Sovè a ak yon kreyati ki fè peche.

Jan 17:3 Sa a se lavi ki p’ap janm fini an: pou yo ka konnen ou, sèl vrè Dye a…

Konnen Jezi se kwè li epi resevwa li

Jan 6:47 Moun ki mete konfyans yo nan mwen gen lavi ki p’ap janm fini an.

Yon relasyon ak Jezi se youn nan lafwa ak konfyans nan li. Si ou sou kwen nan yon falèz sou yon bò nan lanfè epi ou tonbe nan, ki moun oswa ki sa ou ta fè konfyans pou sove ou soti nan lanfè? Sa a se objè a nan konfyans ou. Si ou pa fè konfyans nan Jezikri sèlman, ou pa sove. Men, si ou pa rekonèt Jezi sèlman, men ou kwè kèk bon aksyon ou te fè oswa kèk moun apa de li, Lè sa a, ou pa sove.

Jan 1:12 Tout moun ki te resevwa l’ yo, li te bay dwa pou yo vin pitit Bondye. Ebre 9:22 Prèske tout bagay pirifye, dapre lalwa, ak san; epi san koule san koule, pa gen padon.

Continue reading

Salv01hc Delivrans nanm ou soti nan lanfè!

Delivrans nanm ou soti nan lanfè!

Salv01: criollo

Delivrans nanm ou soti nan lanfè!
[salv01] vèsyon 6b.3 ©2018

1 Jan 5:11 Bondye ban nou lavi ki p’ap janm fini an. epi lavi sa a se nan Pitit li a. 12 Moun ki gen Pitit la gen lavi; Moun ki pa gen Pitit Bondye a pa gen lavi.

Ki jan mwen ka ale nan syèl la? Gen yon sèl kritè yo dwe sove, “gen” Jezi Kris la. Sa vle di gen yon relasyon pèsonèl avè l, tankou nan angajman maryaj. Ou se li, e li se pou ou. Sa a se pa envèrsyon. Se relasyon Kreyatè ak Sovè a ak yon kreyati ki fè peche.

Continue reading