Salv01hc Delivrans nanm ou soti nan lanfè!

Delivrans nanm ou soti nan lanfè!

Salv01: criollo

Delivrans nanm ou soti nan lanfè!
[salv01] vèsyon 6b.3 ©2018

1 Jan 5:11 Bondye ban nou lavi ki p’ap janm fini an. epi lavi sa a se nan Pitit li a. 12 Moun ki gen Pitit la gen lavi; Moun ki pa gen Pitit Bondye a pa gen lavi.

Ki jan mwen ka ale nan syèl la? Gen yon sèl kritè yo dwe sove, “gen” Jezi Kris la. Sa vle di gen yon relasyon pèsonèl avè l, tankou nan angajman maryaj. Ou se li, e li se pou ou. Sa a se pa envèrsyon. Se relasyon Kreyatè ak Sovè a ak yon kreyati ki fè peche.

Jan 17:3 Sa a se lavi ki p’ap janm fini an: pou yo ka konnen ou, sèl vrè Dye a…

Konnen Jezi se kwè li epi resevwa li

Jan 6:47 Moun ki mete konfyans yo nan mwen gen lavi ki p’ap janm fini an.

Yon relasyon ak Jezi se youn nan lafwa ak konfyans nan li. Si ou sou kwen nan yon falèz sou yon bò nan lanfè epi ou tonbe nan, ki moun oswa ki sa ou ta fè konfyans pou sove ou soti nan lanfè? Sa a se objè a nan konfyans ou. Si ou pa fè konfyans nan Jezikri sèlman, ou pa sove. Men, si ou pa rekonèt Jezi sèlman, men ou kwè kèk bon aksyon ou te fè oswa kèk moun apa de li, Lè sa a, ou pa sove.

Jan 1:12 Tout moun ki te resevwa l’ yo, li te bay dwa pou yo vin pitit Bondye. Ebre 9:22 Prèske tout bagay pirifye, dapre lalwa, ak san; epi san koule san koule, pa gen padon.

Ki jan yo gen yon relasyon pèsonèl ak Jezi

Delivrans se pa yon bagay ke petèt ou ta ka genyen. Se yon relasyon kote ou, nan tout konsyans, aksepte Jezi kòm “Kris” ou oswa Sovè ou. Si yon moun mande w: ou marye? Pou reponn wi, ou dwe te gen nan tan lontan yon maryaj relijye oswa sivil, si se pa sa, Lè sa a, ou pa marye. Si ou fòmalize angajman an, ou pa pral bliye jou a. Menm jan an tou, pèsonn pa sove san eksperyans fòmèl mande Jezikri pou l vin Sovè yo.

Si ou pa kwè, ou ale nan lanfè

Jan 3:18 Moun ki mete konfyans yo nan Pitit Bondye a p’ap kondannen. Men, moun ki pa kwè nan li, yo deja kondannen, paske yo pa t’ gen konfyans nan sèl Pitit Bondye a. 36 Moun ki mete konfyans yo nan Pitit la, yo gen lavi ki p’ap janm fini an. Moun ki desobeyi Pitit la, yo p’ap gen lavi sa a. Se kòlè Bondye k’ap tonbe sou yo.

Bondye pral voye moun ki pa t kwè nan Jezi nan lanfè. Moun ki pa t resevwa Jezi pa gen delivrans.

4 etap yo dwe sove:

1. Rekonèt pwoblèm nou an, peche.
2. Deside korije li, ki se repantans.
3. Kwè (ki vle di aksepte oswa resevwa) Jezikri kòm Sovè pèsonèl ou.
4. Konfese Jezi piblikman.

  1. Rekonèt ke ou se yon pechè.

San yo pa rekonèt pwoblèm ou, Kris la p ap sove ou.

Lik 5:31 Moun ki an sante pa bezwen doktè, men moun ki malad yo.

Nou tout se pechè

Eklezyas 7:20 Pa gen moun k’ap mache dwat sou latè ki ka di tou sa l’ap fè byen, li pa janm fè sa ki mal. 1 Jan 1:8 Si nou di nou pa gen peche, se tèt nou n’ap twonpe. Verite a pa nan nou. 10  Men, si nou di nou pa t’ fè peche, nou fè Bondye pase pou mantò: Pawòl li pa nan kè nou.

Nou tout se moun k’ap fè sa ki mal, e si ou di ou pa fè sa, lè sa a w’ap twonpe tèt ou epi w’ap rele Bondye yon mantè. Konsekans peche se lanmò nan lanfè, se kòlè Bondye. (Travay 17:30; Sòm 34:18; Jeremo 26:3)

Lè ou mouri, pa gen okenn lòt chans.

Bondye pa bay yon lòt chans pou l sove apre li mouri. Ebre 9:27 Tout moun gen pou mouri yon sèl fwa, apre sa, Bondye gen pou jije yo.

Bondye voye jijman imedyatman apre lanmò. Pa gen okenn bagay tankou purgatwar, pa gen dezyèm chans, pa gen reyenkanasyon, pa gen okenn retounen sou tè a ak chwazi yon bagay ki pi bon. Lè Laza ak nonm rich la te mouri (Lik 16:19-31), yo chak te leve nan moman pwochen an nan jijman respektif yo (lanfè ak touman oswa paradi).

Pa gen moun ki gen enfliyans nan manipile Bondye. (Travay 10:34) Sa vle di, Bondye pa bay moun preferans.

Bondye ap voye ou nan lanfè pou yon sèl peche sou kont ou. Gen moun ki panse delivrans lan se tankou yon balans, kote peche yo mete sou yon bò, ak bon zèv lòt bò ak bò ki pi lou deside. (Ezayi 64:6 Men, nou tout tankou yon bagay sal. ak tout bon zèv nou yo tankou chifon règ; epi nou tout fennen tankou yon fèy; epi mechanste nou yo, tankou van an, pran nou ale. Jeremías 26:3 Si se konsa, y’a koute, y’a vire do bay move chemen yo, pou m’ ka repanti pou mechanste mwen te vle fè yo poutèt mechanste y’ap fè a.)

Men, Bondye gen yon lòt pwen de vi. Jak 2:10 Paske, moun ki obsève tout lalwa a men ki dezobeyi yon sèl nan kòmandman yo, se tankou si l’ te dezobeyi tout kòmandman yo.

Se tankou lalwa nan peyi nou an, yon sèl vyolasyon ap fè ou ale nan prizon. Pa gen okenn nesesite pou gen plis. Galat 3:11. Lalwa pa kapab fè Bondye fè pesonn gras. Se bagay ki klè. Men sa ki ekri nan Liv la: Moun Bondye fè gras paske yo gen konfyans nan li, se yo menm ki va gen lavi.

  1. Repantans nan peche ou yo.

Lik 13:5 Mwen di nou: Non. Men, si nou menm nou pa tounen vin jwenn Bondye (repantans), nou tout n’ap peri menm jan an tou.

Repantans se yon chanjman total nan direksyon lavi ou. Si ou prale nan yon vil, men ou prale nan direksyon opoze a, ou oblije frennen nèt epi chanje direksyon. Yon ti chanjman pa ede w ditou. Bondye sèlman reponn ak moun ki regrèt ak kontri pou peche yo. (Travay 17:30 Bondye bay tout moun lòd pou yo repanti; Sòm 34:18 Seyè a toupre moun ki gen kè brize. epi sove moun ki gen remò.)

  1. Kwè nan Jezi kòm Sovè pèsonèl ou

Delivrans se pa grasa zèv, men grasa lafwa.

Tit 3:5 li te delivre nou. Li pa t’ delivre nou paske nou te fè kèk bagay ki bon, men paske li menm li te gen pitye pou nou. Li delivre nou lè li lave nou, li voye pouvwa Sentespri li nan nou pou chanje nou nèt, pou n’ te ka viv yon lòt jan. Efèz 2:8 Se paske li renmen nou kifè li delivre nou, nou menm ki mete konfyans nou nan li. Sa pa soti nan nou menm menm, se yon kado Bondye ban nou. 9 Se pa poutèt sa nou fè, pou pesonn pa ka vante.

Bondye enpoze kondisyon pou delivrans li pou nou pa kapab ajoute anyen ladan l. Si ou ajoute pwòp zèv pwòp ou yo dwe sove, Jezi fè bak nan kontra a. Nan lanmou, si yon mari mennen de amoure lakay li pou viv avè l anplis de madanm li, madanm nan ap refize yon sitiyasyon konsa paske lanmou dwe inik. Nou pa aksepte plisite nan renmen, pa vre? Bondye pa pèmèt ou kwè nan nenpòt lòt bagay yo dwe sove eksepte Jezi.

Egzòd 34:14 Nou pa fèt pou nou sèvi lòt bondye paske mwen menm, Seyè a, yo rele m’ Bondye ki fè jalouzi. Mwen se yon Bondye ki fè jalouzi anpil.

Bondye sèvi ak de konsèp tou pou eksplike kijan nou resevwa delivrans li, Mizèrikòd (pa resevwa pinisyon merite) ak Grace (yon kado ki pa merite). Travay nou yo pa konte ANYEN pou Bondye. Yo pa itil pou antre nan syèl la.

a. Jezi se sèl Sovè a.

1 Timote 2:5 Paske, gen yon sèl Bondye, ak yon sèl abit ant Bondye ak lèzòm, nonm Jezi Kris la.

Jezi se sèl Sovè oswa medyatè nou ka chèche sove. Mari, sen yo, Bouda, elatriye, yo eskli. Si ou ajoute yon lòt moun san konte Jezi, oswa olye de Jezi, ou pa sove.

Travay 4:12 Se li menm sèl ki ka bay delivrans paske Bondye pa bay non okenn lòt moun sou latè ki kapab delivre nou.

Ou dwe chèche Jezi pou vin Sovè ou. Temwen Jewova yo chèche delivrans nan non Jewova, men se pa non Bondye ban nou an, Jezi el Mesías. Anplis de sa, Jezi se Jewova Dye. Si nou ajoute bon zèv oswa lòt medyatè, oswa nenpòt bagay nan Sovè nou an, Jezikri, nou p ap sove.

b. Jezi te sakrifye tèt li nan plas ou

Nou gen yon pwoblèm. Bondye wè tout bagay, e nou se pechè. Se konsa, nou pral ale nan lanfè pou sa a. Men, byenke Bondye wè tout bagay, li pa t ‘wè Jezi sou kwa a.

Mak 15:34 Vè twazè, Jezi rele byen fò: -Eloyi, Eloyi, lema sabaktani? (ki vle di: Bondye, Bondye, poukisa ou lage m’ konsa?)

Sèl pwen nan istwa linivè a kote Bondye kòm Jij pa t vle wè yon bagay se sou kwa Zo bwa Tèt la. Paske Jezi, Pitit Bondye a, li te inosan, te mouri yon pechè, te vin tounen peche (2 Korint 5:21 Kris la pa t’ janm fè okenn peche, men Bondye fè l’ pran sò nou sou li, yo trete l’ tankou yon moun ki fè peche. Konsa, lè nou fè yon sèl kò ak Kris la, Bondye fè nou gras.), pote peche mond lan sou li (1 Piè 2:24 Kris la te pote peche nou yo nan kò li sou bwa a, pou nou te kapab mouri annegad peche, pou nou te ka viv dwat devan Bondye. Li te kite yo maltrete l’ pou l’ te ka geri nou.), Bondye Papa a pa t ‘kapab wè l’ ankò, epi li bloke sa a nan je l ‘.

Kolòs 2:14 Li chire papye kote tou sa nou te dwe l’ yo ekri a. Papye sa a te kondannen nou devan lalwa. Kris la detwi l’ nèt lè li kloure l’ sou kwa a.

Si nou resevwa Jezi kòm Sovè pèsonèl nou, li pral sove nou. Se grasa san li ki koule sou kwa a nou sove. (1 Piè1:18 Bondye wete nou nan lavi san sans nou te resevwa nan men zansèt nou yo. Nou konnen sa li te peye pou sa. Se pa t’ avèk bagay ki ka pèdi valè yo tankou lajan ak lò. Ebre 9:27 Tout moun gen pou mouri yon sèl fwa, apre sa, Bondye gen pou jije yo.)

c. Jezi se Bondye.

Matye 16:15 Li di yo: Bon, nou menm, ki moun nou di mwen ye? Matye 1:23 Men li, jenn fi a pral ansent, li pral fè yon pitit gason. y’a rele l’ Emannwèl. (Non sa a vle di: Bondye avèk nou.)

Bondye sove nou dapre jan nou pran Jezi, èske li, Kris la oswa, ou pa? Sa ki enpòtan se ke ou kwè ke Jezi se Bondye paske li te san peche (Ebre 4:15), lanmò li vo li pou lòt moun, epi paske li se Bondye, li vo li pou tout moun. Fè erè sou Jezi se gen yon fo lide sou sali, yon fo levanjil.

  1. Konfesyon Jezi kòm Sovè ou

Ròm 10:9 Si ou deklare ak bouch ou devan tout moun Jezi se Seyè a, si ou kwè tout bon nan kè ou Bondye te fè l’ leve soti vivan pami mò yo, wa sove.

Matye 10:32 Moun ki va kanpe pou mwen devan lèzòm, mwen menm tou, m’a kanpe pou li devan Papa m’ ki nan syèl la. 33 Men tou, moun ki va kanpe devan lèzòm pou di li pa konnen m’, mwen menm tou, m’a kanpe devan Papa m’ ki nan syèl la, m’a di mwen pa konnen l’.

Nou te wè sali a se pa pa bon zèv, sa a se yon deklarasyon piblik ki revele lafwa ou nan Sovè a. Pou egzanp, de jèn moun nan yon relasyon, ti gason an pa janm vle fè piblik angajman li nan li, ki pa bon. Menm jan an tou, Bondye apresye si nou fè konfesyon nou an piblik (konfese l devan lòt moun, batize, ale nan yon bon legliz). Sinon, Bondye p ap pran pawòl nou yo kòm sensè.

Priye nan kè w epi mande Jezikri pou l vin Sovè w. Konfese ke ou se yon pechè, epi di li ke ou santi ou regrèt ke peche ou yo te lakòz li mouri sou kwa a, epi mande li pou sove nanm ou. Lè sa a, pa janm santi w wont pou Jezi, men konfese li.